iekš Sākums, Sports, Trenažieru zāle, Video / 2011. gada 13. februāris

Trenažieru zāles atklāšana (video)

3

Sports uz­tur dzīvību Viļķenē

– Kad mācījos pa­mat­skolā, šī mazā zālīte bi­ja ma­nas un drau­gu otrās mājas. Tad sapņojām, ka mums būs jaun­a, plaša spor­ta hal­le. Ta­gad tāda ir. Par tre­nažie­ru zāli pat ne­sapņojām – tas nešķita reāli, – šādi biedrības Op­ti­mis­tu klubs pārstāvis Jānis Ro­zen­bergs uz­runāja viļķeniešus, ku­ri sest­die­nas rītā pulcējās Bau­maņu Kārļa Viļķenes pa­mat­sko­las ve­cajā spor­ta zālē, lai ap­skatītu tur ne­sen iekārto­to tre­nažie­ru zāli. – Liels prieks, ka iz­de­vies pie­pildīt šķie­ta­mi ne­iespēja­mo, – svei­cot Jāni, tei­ca pa­mat­sko­las di­rek­to­re Il­ze Ādam­so­ne. Viņas vērtēju­mam pie­vie­nojās dau­dzi klāte­sošie.

Viņiem bi­ja, uz ko pa­skatīties! Pat ne­zinātājam acīmre­dzams, ka zālē uzstādīti ne­vis mājas tre­nažie­ri, bet 17 ļoti no­piet­nas un pa­matīgas iekārtas. To iegādei Op­ti­mis­tu klubs biedrības Jūrkan­te iz­slu­dinātajā Eiro­pas Lauk­saim­niecības fon­da lau­ku attīstībai pro­jek­tu kon­kursā pasāku­mam Lau­ku  eko­no­mi­kas dažādošana un dzīves kva­litātes vei­cināšana vietējo attīstības stratēģiju īste­nošanas te­ri­to­rijā ie­gu­va Ls  12 782,76 (ar 10% pašvaldības līdzfi­nansēju­mu).

J. Ro­zen­bergs pastāstīja, ka rakstīt pro­jek­tu un pre­tendēt uz fi­nansēju­mu viņu un do­mu­bied­rus ie­dves­mo­ja ci­tu biedrību panāku­mi, par ku­riem dzirdēts un lasīts: – Nolēmām, ka arī mums varētu iz­do­ties. Sanācām kopā, reģistrējām biedrību un skatījāmies, kur uz ko va­ram pre­tendēt. Sākumā domājām, vai Viļķenē va­jadzīga tre­nažie­ru zāle, bet tad no­spriedām, ka ne­esam sliktāki par pilsētu, turklāt kultūra un sports ir tie, kas šeit uz­tur dzīvību. Jānis norādīja, ka Viļķenē dar­ba vie­tu ir maz un re­ti kurš jaun­ie­tis pēc izglītības iegūšanas ap­me­tas te uz pastāvīgu dzīvi. Tomēr ļoti dau­dzi nedēļas no­galēs ap­cie­mo ģime­nes, at­brauc sa­tikt drau­gus un arī kopīgi spor­tot. – Ja šeit nebūtu, ko darīt, ne­brauk­tu, – tei­ca pui­sis. Arī jaunā tre­nažie­ru zāle varētu būt starp tām iespējām, kas vi­linās jaun­iešus uz dzim­to pus­i.

J. Ro­zen­bergs atklāja, ka puiši tre­nažie­rus jau iemēģinājuši: – Ne vien iz­pa­kojām, bet lielāko daļu paši arī sa­likām, jo ne­varējām sa­gaidīt. Ti­kai sa­režģītākos atstājām piegādātājiem. Vis­maz čaļiem in­te­re­se ir, arī ar skolēniem es­mu runājis – viņi teic, ka zāli ap­meklēs. Jānis gan rēķinās, ka sākumā en­tu­zi­asms būs liels un vēlāk tas var no­plakt.  – Domāsim, lai in­te­re­si no­turētu. Jādomā, kā pie­saistīt arī dāmas. Dažas ir kautrīgas, nevēlas nākt kopā ar puišiem, būs jāpa­domā par at­se­višķiem lai­kiem.

Biedrība pēc pirmā sekmīgā pro­jek­ta jau domā par nāka­ma­jiem, kā arī par zāles tālāku la­biekārtošanu. – Pro­jekts ta­pa diez­gan ātri, tāpēc par vi­su ne­pa­domājām. Va­jadzētu vēl jaun­u grīdas se­gu­mu – gu­mi­jas plāksnes, kas ab­sorbē trie­cie­nu, spo­guļus gar sienām, vēl kādu kar­di­ot­re­nažie­ri vecākiem cilvēkiem, jo pa­gaidām to ir ti­kai 2, spriež Jānis.  – Tomēr viss at­karīgs no tā, kāda būs in­te­re­se par zāles iz­man­tošanu. Viņš ie­cerējis arī or­ga­nizēt ne­lie­lu kur­sus – uz­ai­cināt pro­fe­si­onālu tre­ne­ri, kas apmācītu in­te­re­sen­tus, kā iekārtas lie­to­ja­mas. Par tre­nažie­ru iz­man­tošanu tiks ie­kasēta sim­bo­lis­ka sa­mak­sa tel­pas īrei.

Sest­dien sanākušie viļķenieši priecājās par kopīgi pa­veik­to, le­pojās ar tradīcijām un savējiem. Bet svētkos ne­ti­ka aiz­mir­stas arī ik­die­nas rūpes. Pa­gaidām tre­nažie­ru zālei ap­meklētāju netrūks. Tomēr cik il­gi tā būs? – Cilvēku kļūst aiz­vien mazāk, jaun­ieši aiziet uz pilsētām, aiz­brauc uz Īri­ju. Tre­nažie­ri jaun­ie­tim var aiz­pildīt va­ka­ru, bet, ja nebūs dar­ba, tad tie pa­gas­tu neglābs, – tei­ca Lim­bažu no­va­da do­mes de­putāts, viļķenie­tis Sal­vis Leg­zdiņš. Tāpēc jaun­ajai zālei viņš vēlēja daudz ap­meklētāju, kā arī pau­da pašvaldības ga­tavību arī turpmāk at­balstīt līdzīgus pro­jek­tus: – Salīdzinājumā ar ie­gu­vu­mu sum­ma, kas pašvaldībai jāie­gul­da pro­jek­tos, ir ma­za. Iespēju ro­bežās jāat­bal­sta vi­si šādi pro­jek­ti.

Lin­das TAU­RIŅAS teksts, www.auseklis.lv

(
Warning: Use of undefined constant first_name - assumed 'first_name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hcucbbze/public_html/optimisti/wp-content/themes/oklubs/single.php on line 29
Kārlis
Warning: Use of undefined constant last_name - assumed 'last_name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hcucbbze/public_html/optimisti/wp-content/themes/oklubs/single.php on line 29
Rozenbergs)

Esmu Optimistu kluba tehniskais urķis. Brīvo laiku aizpildu ķimerējoties ar mājaslapu veidošanu vai skraidot riņķī ar videokameru. Mans blogs - drinkits.optimisti.lv

Diskusijas (3)Palasi, ko citi domā par šo rakstu!

  1. Fitness24/03, plkst. 00:55

    Apsveicu ar jauno zāli 😉 Varbūt šis jums noderēs – http://failiem.sp.lv/share/2008_sp_staipisanas_vitakic.jpg

  2. Ziņķārīš30/07, plkst. 17:05

    Ci kdabūjāt naudu no Limbažu domes ?

  3. trrrr31/07, plkst. 12:44

    “12 782,76 (ar 10% pašvaldības līdzfi­nansēju­mu)” rakstā tak rakstīts. izrēķini pats 🙂

Komentē rakstu!